top of page

 대연동 1호점 

 뭐니 뭐니 해도 집 가까운 게 최고!  경성대, 부경대를 최소 5분에서 최대 10분 이내에 갈 수 있어 대학생분들에게는 엄지 척~

남성전용 셰어하우스

 

위        치 :  경성대. 부경대 5분거리 위치

​집  타  입 :  주택

구        조 :  방 3 , 화장실 2

계약기간 :  1년

보   증  금 : 각 월세 2개월 분

​월         세 :  3인실  200,000원

                     3인실  200,000원

                     4인실  200,000원

​관  리   비 :  입주민  1/n로 부담

bottom of page